Sastanak zamenice premijera Emilije Redžepi i specijalne izvestiteljice UN-a

Sastanak je održan između zamenice premijera Emilije Redžepi i specijalne izvestiteljice UN-a za unapređenje i zaštitu prava slobode mišljenja, gospođe Irene Khan.

Na sastanku se raspravljalo o temama koje su u vezi s slobodom mišljenja i izražavanja, kao što su razvoj institucija ljudskih prava, multietničnost, pluralizam i govor mržnje. Takođe je naglašena potreba za poboljšanjem zakonskih okvira i institucionalnih mehanizama koji će štititi slobodu mišljenja i izražavanja, te za jačanjem odgovornosti za govor mržnje i diskriminaciju.

Istaknuta je važnost jačanja obrazovanja i podizanja svesti o ljudskim pravima, kao i o unapređenju odgovornosti za govor mržnje i diskriminaciju, kako bi se stvorilo multietničko društvo.

 

Takimi u zhvillua mes zëvendëskryeministres znj.Emilija Redzepi dhe raportueses speciale të OKB-së për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtës së lirisë së shprehjes, znj. Irene Khan.

Në takim u diskutuan tema që kanë të bëjnë me lirinë e mendimit dhe të shprehjes, si zhvillimi i institucioneve të të drejtave të njeriut, multietniciteti, pluralizmi dhe gjuha e urrejtjes. Gjithashtu u theksua nevoja për përmirësimin e kornizave ligjore dhe mekanizmave institucionalë që do të mbrojnë lirinë e mendimit dhe të shprehjes, si dhe për të forcuar përgjegjësinë për gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin.

U theksua rëndësia e forcimit të arsimit dhe ndërgjegjësimit për të drejtat e njeriut, si dhe promovimi i përgjegjësisë për gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin, me qëllim të krijimit të një shoqërie multietnike.

 

The meeting was held between Deputy Prime Minister Emilija Redzepi and the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Ms. Irene Khan

Topics discussed at the meeting were related to freedom of opinion and expression, such as the development of institutions for human rights, multi-ethnicity, pluralism and hate speech. The need to improve legal frameworks and institutional mechanisms was emphasized that will protect freedom of thought and expression and strengthening responsibilities for hate speech and discrimination.

The importance of strengthening education and raising awareness of human rights, as well as the promotion of responsibility on hate speech and discrimination, in order to create a multi-ethnic society, was highlighted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *